Markó Alexandra

Markó_Alexandra

E-mail: marko.alexandra[kukac]btk.elte.hu

Kutatási területek: spontán beszéd, szupraszegmentumok, zöngeképzés (főként irreguláris fonáció), artikuláció

Végzettségek

2013 Dr. habil. (habilitáció): ELTE, summa cum laude. Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben.

2006 PhD (nyelvészet): ELTE, summa cum laude.  A spontán beszéd néhány szupraszegmentális jellegzetessége.

2002 Magyar mint idegen nyelv szakos MA-diploma, ELTE.

1999 Magyar nyelv és irodalom szakos MA-diploma, ELTE.

1998 Általános és alkalmazott nyelvészet szakos MA-diploma, ELTE.

 

Munkahelyek

2016-tól részmunkaidős tudományos főmunkatárs, MTA

2015-től egyetemi docens, ELTE Fonetikai tanszék

2006–2015 egyetemi adjunktus, ELTE Fonetikai tanszék

1998–2006 egyetemi tanársegéd, ELTE Fonetikai tanszék

2002 ősz vendégoktató,  Pannon Egyetem, Veszprém

 

Oktatás

PhD: kutatásmódszertan, spontán beszéd, beszédtechnológia (beszédszintézis), kutatói szemináriumok

MA: beszédtudomány, beszédprodukció, beszédakusztika, beszédelemzés, alkalmazott fonetika, beszédpedagógiai módszertan, kutatásmódszertan, szupraszegmentális szakszemináriumok, fonáció, szupraszegmentumok, alkalmazott nyelvészet

BA: fonetika, bevezetés a beszédtudományba

 

Témavezetés

Doktori témavezetés

Több mint 30 BA-, MA-dolgozat, tudományos ösztöndíj-pályázati dolgozatok, OTDK-dolgozatok

Hallgatók tutoriálása a Fonetikai és pszicholingvisztikai kutatócsoportban

 

Díjak, ösztöndíjak

2014 kiválósági oklevél, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium, MTA

2012 Kempelen Farkas-emlékérem, Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság

2009 Gombocz Zoltán-díj, Magyar Nyelvtudományi Társaság

 

Kutatási projektek, ösztöndíjak

2016–2021 MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport, vezető kutató

2015–2016   Articulatory and acoustic analysis of high-pitched sung vowels in Hungarian and German by means of electromagnetic articulography, ultrasound and inverse filtering of the acoustic signal, [Magas alaphangú szoprán énekelt magánhangzók artikulációs és akusztikai vizsgálata elektromágneses artikulográffal, ultrahanggal és az akusztikai jel inverz filterezésével magyarban és németben]. Magyar-német csereprogram, ELTE és Kölni Egyetem, TKI (korábban MÖB) & DAAD, vezető kutató

2009–2013   A spontán beszéd szupraszegmentális szerkezete, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA

2004–2008  A spontán beszéd fonetikai szerkezetének vizsgálata, OTKA, kutató.

 

Kutatócsoport- és tudományos társasági tagságok:

2014 óta GABI Kutatócsoport (Gyermeknyelvi beszédAdatBázis és Információtár), alapító

2008 óta Spontánbeszéd-kutatóműhely, alapító

2008 óta Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság, MTA

2006 óta MTA köztestület, tag

2005 óta Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság, tag

2002 óta International Society of Phonetic Sciences, tag

2002 óta International Phonetic Association, tag

1996 óta Magyar Nyelvtudományi Társaság, tag

 

Egyéb tevékenységek:

Képzési tervek, kurzustematikák kidolgozása: Kísérleti és alkalmazott fonetika program, Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógia MA, Beszédtudomány MA, Alkalmazott nyelvészet PhD-program, Beszédtréner felsőfokú szakképzés

4 PhD-dolgozat bírálata, 6 PhD-bizottsági tagság, 1 habilitációs bizottsági tagság, 3 PhD-szigorlati bizottsági tagság, 6 PhD-disszertáció előbírálata

Lektorálások: Beszédkutatás folyóirat és konferencia, The Phonetician, Félúton, Journal of Multimodal User Interfaces, Clinical Linguistics and Phonetics, Alkalmazott Nyelvészet, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Németh Géza és Olaszy Gábor szerk. A magyar beszéd. Beszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010), Gósy Mária szerk. Beszéd, adatbázis, kutatások (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012)

Szerkesztés: 2013 óta a Beszéd – Kutatás – Alkalmazás sorozat szerkesztője (ELTE Eötvös Kiadó), eddig 5 kötet jelent meg,
2012:  
Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajítátástól a zöngekezdési időig kötet szerkesztője (Kiadó: ELTE BTK és MTA NyTI),
2009  
The Phonetician 99-100 vendégszerkesztője, 2008 óta az Alkalmazott Nyelvtudomány folyóirat szerkesztő bizottságának tagja, 2007 óta a Beszédkutatás folyóirat szerkesztő bizottságának tagja

Technikai szerkesztés: Beszédkutatás folyóirat, 2007: a The Phonetician 95 társszerkesztője

Szervezés: Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech (CAPSS2017 időpont: 2017. máj. 14-17.), 2008 óta az éves Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia szervező bizottságának tagja, 2007 óta a Beszédkutatás konferenciák szervező bizottságának tagja, 2004 a Fonetika a felsőoktatásban című konferencia szervezésében való részvétel, 2004 az International Workshop in Phonetics Dedicated to the Memory of Wolfgang von Kempelen szervezésében való részvétel

 

Előadások:

20 angol nyelvű előadás (szóbeli és poszter), 40 magyar nyelvű szóbeli előadás

Meghívott előadások:

2015. 04. 15.     Irreguláris zönge a magyarban. Kísérleti és Analógiás Kutatócsoport, MTA NyTI

2013. 04. 30.     Kérdő megnyilatkozások a spontán beszédben, Magyar Nyelvtudományi Társaság

2012. 09. 25.     Az irreguláris zönge gyakorisága és funkciói olvasott és spontán beszédben. Beszéd, adatbázis, kutatások workshop, MTA NyTI

2006. 05. 09.   Mozaikok a spontán beszéd vizsgálatából, Magyar Nyelvtudományi Társaság

2000. 10. 27.   Methods and Tools for Phonetics Teaching at Loránd Eötvös University of Sciences in  Budapest. European Workshop on Education and Research in Speech Communications Sciences in Associated Countries. Cluj, Romania.

 


Publikációk: (MTMT) Összesen 117 publikáció, ebből

 • 51 folyóiratcikk (8 nemzetközi, 43 magyar)
 • 18 konferenciacikk (10 nemzetközi, 8 magyar)
 • 4 könyv (4 magyar)
 • 34 könyvfejezet (3 nemzetközi, 31 magyar)
 • 10 egyéb

 1. Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Takács Karolina, Listeners' evaluation of voice quality in Hungarian speakers, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2017, 2017, pp. 55-66 DOI
 2. Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Takács Karolina, Az irreguláris zönge megjelenése mondatfelolvasásban: tizenéves és felnőtt beszélők adatainak összehasonlítása, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. XVII, no. 1, 2017, p. 15 DOI
 3. Dér Csilla Ilona, Markó Alexandra, A hát funkciói a prozódiai megvalósulás függvényében, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2017, 2017, pp. 105-117 DOI
 4. Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Varjasi Gergely, Szinkronizált beszéd- és nyelvultrahang-felvételek a SonoSpeech rendszerrel, In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017), Szeged, Magyarország, 2017, pp. 339-346 cikk
 5. Csapó Tamás Gábor, Grósz Tamás, Tóth László, Markó Alexandra, Beszédszintézis ultrahangos artikulációs felvételekből mély neuronhálók segítségével, In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017), Szeged, Magyarország, 2017, pp. 181-192 cikk előadás
 6. Neuberger T, Bóna J, Markó A, Jordanidisz Á, Bunta F, Vowel duration contrast in three long-short pairs by Hungarian 5-, 6-, and 7- year olds, In: Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015, Chania, Görögország, 2016, pp. 246-251
 7. Markó Alexandra, Generációs kérdés-e a hangsúlyozás?, In: Generációk nyelve, 2016, pp. 73-83
 8. Markó Alexandra, Beke András, Beszél(get)ünk a számítógéppel? : A beszéd mesterséges előállítása, számítógépes beszéd- és beszélőfelismerés, In: Fonetikai olvasókönyv, 2016, pp. 217-232 DOI
 9. Gósy Mária, „Nyelvbotlás”-korpusz 12., In: BESZÉDKUTATÁS, Gósy Mária, Markó Alexandra, Bóna Judit, Gyarmathy Dorottya, Holecz Margit, Ihász Laura, Szűcs Ágnes Gabriella (szerk.) , vol. 24, 2016, pp. 193-214 DOI
 10. Deme Andrea, Greisbach Reinhold, Markó Alexandra, Meier Michelle, Bartók Márton, Jankovics Julianna, Weidl Zsófia, Tongue and jaw movements in high-pitched soprano singing : A case study, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 24, 2016, pp. 121-138 DOI
 11. Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Különleges beszédképzési módok: éneklés, suttogás, gége nélküli beszéd, hasbeszélés, In: Fonetikai olvasókönyv, 2016, pp. 33-48 DOI
 12. Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Csapó Tamás Gábor, Tetten érhető-e a beszédalkalmazkodás a glottalizáció gyakoriságában?, In: Első- és második nyelv: Interdiszciplináris megközelítések. First and second language: Interdisciplinary approaches, 2015, pp. 225-238
 13. Markó Alexandra, Kitöltött szünetek jellemzői - különös tekintettel az irreguláris zöngeminőségre, In: Diszharmóniás jelenségek a beszédben, 2015, pp. 101-129
 14. Markó Alexandra, Jelkimaradások a beszédben: szünet és hallgatás, In: A nyelv dimenziói, 2015, pp. 515-524
 15. Markó Alexandra, Kohári Anna, Glottalization and timing at utterance final position in Hungarian: reading aloud vs. spontaneous speech, In: Proceedings of 18th ICPhS, Glasgow, Egyesült Királyság / Skócia, 2015 pdf
 16. Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Az automatikus irreguláriszönge-detekció sikeressége az irregularitás mintázatának függvényében magyar (spontán és olvasott) beszédben, In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015), Szeged, Magyarország, 2015, pp. 290-297
 17. Markó Alexandra, A spontán beszéd prozódiai szerkezete. Időzítés és beszéddallam, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, p. 109
 18. Markó Alexandra, Gósy Mária, A megszólalás stratégiái társalgásban, In: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben, 2015, pp. 159-168
 19. Kohári Anna, Markó Alexandra, A megnyilatkozás végének jelzése felolvasásban: temporális szerkezet és zöngeminőség, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 23, 2015, pp. 35-52 link
 20. Klessa Katarzyna, Markó Alexandra, Annotation Pro: Új eszköz a beszéd nyelvi és paranyelvi sajátosságainak címkézésére, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 23, 2015, pp. 242-247 link
 21. Beke András, Markó Alexandra, Szaszák György, Váradi Viola, Kétszintű algoritmus spontán beszéd prozódiaalapú szegmentálására, In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015), Szeged, Magyarország, 2015, pp. 161-173 pdf
 22. Reichel Uwe, Markó Alexandra, Mády Katalin, Parameterization and automatic labeling of Hungarian intonation, In: Social and Linguistic Speech Prosody, Dublin, Írország, 2014, pp. 738-742 link
 23. Markó Alexandra, The form and function of interrogatives : A corpus-based study of Hungarian questions, In: VLIxx: Papers in Linguistics. Presented to László Varga on his 70th Birthday, 2014, pp. 351-362
 24. Markó Alexandra, Kohári Anna, Prozódiai sajátosságok lehetséges összefüggéseiről, In: Nyelvben a világ, 2014, pp. 186-194
 25. Markó Alexandra, Gósy Mária, Neuberger Tilda, Prosody patterns of feedback expressions in Hungarian spontaneous speech, In: Social and Linguistic Speech Prosody, Dublin, Írország, 2014, pp. 482-486 link
 26. Markó Alexandra, Glottalizáció és diszfónia, In: GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA, vol. XLII, no. 1, 2014, pp. 23-36
 27. Markó Alexandra, Frequency of glottalization in Hungarian read and spontaneous speech, In: Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), Köln, Németország, 2014, pp. 269-272 link
 28. Markó Alexandra, Az irreguláris zöngeminőség gyakorisága és pozíciói különféle spontán beszédhelyzetekben, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 22, 2014, pp. 69-86
 29. Markó Alexandra, A beszéd temporális szerkezete a beszédmód és a beszédhelyzet függvényében, In: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások [Papers in language acquisition, language learning and speech research], 2014, pp. 33-45
 30. Kugler Nóra, Markó Alexandra, A hangzásegység és az elemi mondat a beszédben, In: MAGYAR NYELVŐR, vol. 138, no. 4, 2014, pp. 424-439
 31. Bóna Judit, Imre Angéla, Markó Alexandra, Váradi Viola, Gósy Mária, GABI- Gyermeknyelvi beszédAdatBázis és Információtár, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 22, 2014, pp. 246-251
 32. Markó Alexandra, The form and function of interrogatives : A corpus-based study of Hungarian questions, In: VLLXX: Papers Presented to László Varga on his 70th Birthday, 2013 link
 33. Markó Alexandra, Kérdő megnyilatkozások a spontán beszédben, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2013, 2013, pp. 42-59
 34. Markó Alexandra (szerk.), Beszéd - kutatás - alkalmazás, 2013
 35. Markó Alexandra, Az irreguláris zönge funkciói a magyarban, In: Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata., Budapest, Magyarország, 2013, pp. 147-152
 36. Markó Alexandra, Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013, p. 124
 37. Markó Alexandra, A magánhangzók határának jelzése glottalizációval VV kapcsolatokban : hivatásos és tipikus beszélők összevetése, In: Nyelvhasználat a médiában, Budapest, Magyarország, 2013, pp. 122-127
 38. Deme A, Markó A, Lengthenings and filled pauses in Hungarian adults’ and children’s speech, In: Proceedings of DiSS 2013, The 6th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Svédország, 2013, pp. 21-24 pdf
 39. Markó Alexandra, Vélemények és tények egy magyar hanglejtésformáról, In: ANYANYELV-PEDAGÓGIA, vol. 2012, no. 3, 2012 link
 40. Markó Alexandra, Bóna Judit, Fundamental frequency patterns: The factors of age and speech type, In: Proceedings of 'Sociophonetics, at the crossroads of speech variation, processing and communication', Pisa, Olaszország, 2012, pp. 45-48 pdf
 41. Markó Alexandra, Bóna Judit, Eltérő beszédmódok intonációs sajátosságai fiatal és idős korban, In: Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet, 2012, pp. 253-258
 42. Markó Alexandra, Dér Csilla Ilona, Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? : A hangsúly szerepe a lexikális döntésben, In: MAGYAR NYELVŐR, vol. 136, 2012, pp. 174-196
 43. Markó Alexandra, Boundary marking in Hungarian V(#)V clusters with special regard to the role of irregular phonation, In: PHONETICIAN, vol. 103, 2012, pp. 7-26 pdf
 44. Markó Alexandra (szerk.), Beszédtudomány : Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig, Budapest: ELTE BTK; MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012, p. 398
 45. Markó Alexandra, Az irreguláris zönge szerepe a magánhangzók határának jelölésében V(#)V kapcsolatokban, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2012, 2012, pp. 5-29
 46. Markó Alexandra, Az irreguláris zönge funkciói és gyakorisága olvasott és spontán beszédben, In: Beszéd, adatbázis, kutatások, 2012, pp. 25-42
 47. Markó Alexandra, Dér Csilla Ilona, Age-specific features of the use of discourse markers in Hungarian, In: JEZYK KOMUNIKACJA INFORMACJA / LANGUAGE COMMUNICATION INFORMATION, vol. 7, 2012, p. 11
 48. Markó Alexandra, A magyar hangsúly realizációinak és észlelésének összefüggése felolvasásban és spontán beszédben, In: Beszédtudomány, 2012, pp. 277-303
 49. Markó A, Gráczi TE, Bajnócziné Szucsák K, A diszfónia terápiájának hatékonysága a beteg beszédtechnikai képzettségének függvényében, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. 12, 2012, pp. 83-103
 50. Markó Alexandra, Dér Csilla Ilona, Diskurzusjelölők használatának életkori sajátosságai, In: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben, 2011, pp. 49-61
 51. Markó Alexandra, A glottalizáció határjelző szerepe a felolvasásban, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2011, 2011, p. 15
 52. Bajnócziné Szucsák Klára, Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Diszfóniás betegek hangminőségének változása a kezdeti hangterápia során, In: FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT, vol. 67, no. 4, 2011, pp. 186-193
 53. Markó Alexandra, A prozódia szerepe a spontán beszéd tagolásában, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2010, 2010, pp. 82-99
 54. Markó A, Gráczi TE, Bóna J, The realization of voicing assimilation rules in Hungarian spontaneous and read speech : Case studies, In: ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, vol. 57, no. 2-3, 2010, pp. 210-238 WoS
 55. Markó A, Gráczi TE, Imre A, A diskurzusjelölők használatának fejlődése : a hümmögés formai és funkcionális sajátosságai különböző életkorokban, In: Nyelv, beszéd, írás, 2010, pp. 82-94
 56. Dér Csilla Ilona, Markó Alexandra, Diskurzusjelölők használata az életkor és a nem függvényében, In: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, 2010, pp. 78-83
 57. Dér Csilla Ilona, Markó Alexandra, A pilot study of Hungarian discourse markers, In: LANGUAGE AND SPEECH, vol. 53, no. 2, 2010, pp. 135-180 DOI WoS
 58. Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Bóna Judit, Zöngésségi hasonulás a spontán beszédben és a felolvasásban : (esettanulmányok), In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2009, 2009, pp. 5-27
 59. Markó Alexandra, Stigmatizált hanglejtésforma a spontán beszédben, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2009, 2009, pp. 88-106
 60. Markó Alexandra, Megakadásjelenségek különböző beszédhelyzetekben, In: A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, Budapest, Magyarország, 2009, pp. 168-173
 61. Markó Alexandra, Dér Csilla Ilona, How to distinguish? : A corpus-based study of Hungarian discourse markers, In: Tanulmányok a mentális lexikonról : Nyelvelsajátítás – beszédprodukció – beszédpercepció [Studies on the Mental Lexicon : Language Acquisition – Speech Production – Speech Perception], 2009, pp. 393-408
 62. Markó Alexandra, Eldöntendő kérdések a spontán beszédben, In: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban, Budapest, Magyarország, 2009, pp. 21-29
 63. Gósy Mária, Markó Alexandra, Bóna Judit, Imre Angéla, Horváth Viktória, "Nyelvbotlás"- korpusz. 6. rész, 2009, pp. 257-267
 64. Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, A koartikulációs szabályok érvényesülése különböző beszédstílusokban, In: A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, Budapest, Magyarország, 2009, pp. 50-54
 65. Markó Alexandra, Dér Csilla Ilona, Magyar diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata, In: Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére [CD-ROM], 2008, pp. 535-556
 66. Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Az eldöntendő kérdő modalitás megvalósulása a nyelőcsőbeszédben, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. 8, no. 1-2, 2008, pp. 147-158
 67. Markó Alexandra, A magyar eldöntendő kérdő mondat megvalósulásai különböző beszédmódokban, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2008, 2008, pp. 77-92
 68. Gósy Mária, Markó Alexandra, Bóna Judit, Imre Angéla, Horváth Viktória, "Nyelvbotlás"- korpusz. 5. rész, 2008, pp. 221-239
 69. Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Coarticulation Rules and Speaking Style Dependency, In: Proceedings of the 8th International Seminar on Speech Production 2008, Strasbourg, Franciaország, 2008, pp. 245-248 pdf
 70. Markó Alexandra, Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2007, 2007, pp. 213-214
 71. Markó Alexandra, Megakadásjelenségek a beszédprodukcióban és a beszédészlelésben, In: Nyelvi modernizáció, Gödöllő, Magyarország, 2007, pp. 96-102
 72. Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Fent Zoltán, Különleges zöngeképzési módok hatása az észlelésre, In: MAGYAR TUDOMÁNY, vol. 167, no. 3, 2007, pp. 262-264
 73. Markó Alexandra, Kérdő funkciójú hanglejtésformák a spontán beszédben, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2007, 2007, pp. 59-74
 74. Markó Alexandra, A társalgás hangtana, In: MAGYAR TUDOMÁNY, vol. 167, no. 1, 2007, pp. 54-57
 75. Markó Alexandra, A special conversational device: humming in Hungarian, In: PHONETICIAN, vol. 95, 2007, pp. 28-33
 76. Markó Alexandra, A mondat- és szövegértés jellemzői és összefüggése 6–9 éves korban, In: Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elasjátításban, 2007, pp. 285-300
 77. Markó A, Gráczi TE, Gégeeltávolításon átesett betegek beszédének hallgatói megítélése, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. 7, no. 1-2, 2007, pp. 39-57
 78. Gósy Mária, Markó Alexandra, Bóna Judit, Imre Angéla, Horváth Viktória, "Nyelvbotlás"- korpusz. 4. rész, 2007, pp. 187-198
 79. Dér Csilla Ilona, Markó Alexandra, A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége, In: Nyelvelmélet-nyelvhasználat, Budapest, Magyarország, 2007, pp. 61-67
 80. Bóna Judit, Gósy Mária, Markó Alexandra, Megakadásjelenségek korrekciója a beszédmegértésben, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. VII, no. 1-2, 2007, pp. 17-38
 81. Bóna J, Gósy M, Markó A, Processing of disfluencies as a function of error type and age, In: 16th International Congress of Phonetic Sciences, Saarbrücken, Németország, 2007, pp. 617-620 pdf
 82. Markó Alexandra, Nonverbális vokális jelek a társalgásban, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2006, 2006, pp. 57-68
 83. Markó Alexandra, Beszélőváltások a társalgásban, 2006 pdf
 84. Markó Alexandra, Bóna Judit, A spontán beszéd lejegyzésének néhány módszertani kérdése, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2006, 2006, pp. 124-133
 85. Markó Alexandra, A spontán beszéd – monologikus és dialogikus szövegek, In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIII. Sectio Linguistica Hungarica, 2006, pp. 66-78
 86. Markó Alexandra, A megakadásjelenségek hatása a beszédészlelésre, In: ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, vol. VI, no. 1--2., 2006, p. 15
 87. Markó Alexandra, A hümmögés mint beszédaktus, In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére, 2006, pp. 604-612
 88. Gósy Mária, Markó Alexandra, Szegmentumsorok hibás kivitelezése a beszédprodukcióban, In: MAGYAR NYELVŐR, vol. 130, no. 2, 2006, pp. 198-214
 89. Gósy Mária, "Nyelvbotlás"- korpusz. 3. rész, Gósy Mária, Markó Alexandra, Bóna Judit, Imre Angéla, Horváth Viktória (szerk.) , 2006, pp. 231-247
 90. Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, The effect of the suprasegmental structure of the stimuli on the word activation processes, 2005
 91. Markó Alexandra, Gósy Mária, Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris Kiadó, Bp., 2004. 352 lap, In: MAGYAR NYELV, vol. 101, no. 4, 2005, pp. 482-487
 92. Markó Alexandra, A temporális szerkezet jellegzetességei eltérő kommunikációs helyzetekben, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2005, 2005, pp. 63-77
 93. Markó Alexandra, A spontán beszéd néhány szupraszegmentális jellegzetessége : Monologikus és dialogikus szövegek összevetése, valamint a hümmögés vizsgálata, PhD disszertáció, 2005, p. 197
 94. Markó Alexandra, A II. egri kiejtési konferencia : 2005. október 22., In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2005, 2005, pp. 186-187
 95. Markó Alexandra, „Szavak nélkül.” : Nonverbális vokális közlések fonetikai elemzése, In: MAGYAR NYELVŐR, vol. 129, no. 1, 2005, pp. 88-104
 96. Markó A, The description of Hungarian suprasegmentals : A historical outline, In: ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA, vol. XXVI, 2005, pp. 65-74
 97. Gósy Mária, Markó Alexandra, Bóna Judit, Imre Angéla, Horváth V, "Nyelvbotlás"- korpusz. 2. rész, 2005, pp. 145-173
 98. Markó Alexandra, Megakadások vizsgálata különféle monologikus szövegekben, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2004, 2004, pp. 209-222
 99. Markó Alexandra, A magyar nyelv szupraszegmentális jellemzőinek tanítása – problémák és lehetőségek, In: A többnyelvű Európa, Győr, Magyarország, 2004, pp. 54-65
 100. Markó Alexandra, A fonetika oktatása külföldön, In: MAGYAR NYELVŐR, vol. 128, no. 1, 2004, pp. 61-67
 101. Gósy Mária, Markó Alexandra, Bóna Judit, Imre Angéla, Horváth Viktória, "Nyelvbotlás"- korpusz. 1. rész, 2004, pp. 19-186
 102. Markó Alexandra, Útmutató az IPA, a finnugrisztikai és a magyar egyezményes jelölések használatához, In: Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához, 2003, pp. 96-105
 103. Markó Alexandra, Beszédkutatás 2002 tudományos ülésszak : 2002. október 18–19., In: MAGYAR NYELVŐR, vol. 127, no. 1, 2003, pp. 133-136
 104. Markó Alexandra, Az ikonicitás szerepe a szupraszegmentális beszédszerkezet vizsgálatában, In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára, 2003, pp. 186-191
 105. Markó Alexandra, Az idegen nyelvi beszédtervezés stratégiái, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2003, 2003, pp. 57-74
 106. Markó Alexandra, Kísérlet az intonációs metafora leírására a kognitív nyelvészet metaforakoncepciójának keretében, In: A magyar helyesbeszédért, 2002, pp. 70-80
 107. Markó Alexandra, Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Szerkesztette Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám. Tinta Könyvkiadó, Budapest, [2002]. 520 lap, In: MAGYAR NYELV, vol. 98, no. 4, 2002, pp. 482-486
 108. Markó Alexandra, A kísérleti fonetika eredményeinek alkalmazási lehetősége a magyar mint idegen nyelv oktatásában, In: BESZÉDKUTATÁS, vol. 2002, 2002, pp. 171-184
 109. Markó Alexandra, Methods and Tools for Phonetics Teaching at Loránd Eötvös University of Sciences in Budapest, In: European Workshop on Education and Research in Speech Communication Sciences in Associated Countries (WERA), Cluj-Napoca, Románia, 2001, pp. 53-56
 110. Markó Alexandra, Az idegen közszavak és tulajdonnevek kiejtésének néhány problémájáról, In: Gondolatok a magyar helyesbeszédről, 2001, pp. 93-100
 111. Kugler Nóra, Lengyel Klára, Markó Alexandra, Mártonfi Attila (szerk.), Helyesírási diákszótár, Budapest: Korona Kiadó, 2001, p. 424
 112. Markó Alexandra, Egy rádióinterjú szövegfonetikai tanulságai, In: Vox humana, 2000, pp. 279-287
 113. Markó Alexandra, Beszédaktus-elmélet és intonáció : Megjegyzések az intonációnak a kommunikációban betöltött szerepéhez, In: 10. Egyetemi Anyanyelvi Napok, 2000, pp. 77-88
 114. Markó Alexandra, Intonációról az ezredfordulón, avagy minden így marad?, In: Nyelvhasználati sajátságok, 1999, pp. 29-41
 115. Földi Éva, Markó Alexandra, A beszédkultúrára, helyesbeszédre nevelés helyzete, feltételei és lehetőségei az oktatásban, In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában [2 db], Eger, Magyarország, 1999, pp. 472-478
 116. Markó Alexandra, A művészi előadásmód és az ismeretterjesztő publicisztika fonetikai sajátságainak egybevetése, In: EGYETEMI FONETIKAI FÜZETEK, vol. 22, 1998, pp. 42-49
 117. Földi Éva, Markó Alexandra, A nyelvi humor percepciójáról, In: EGYETEMI FONETIKAI FÜZETEK, vol. 24, 1998, pp. 52-58